ચૂંટાયેલા સભ્યોશ્રીની યાદી

અ.નં

        સદસ્‍યશ્રી નું નામ.

    સરનામું

  મોબાઈલ નંબર

૧.

શ્રીમતી ચાર્મીબેન નીલ સોની પ્રમુખશ્રી

સુથારવાડા,દે.બારીઆ

9099198333

ર.

શ્રી મહેશકુમાર હોતચંદ બાલવાણી ઉ૫પ્રમુખશ્રી

રાજમહેલ રોડ,દે.બારીઆ

9427035534

૩.

શ્રીમતી શારદાબેન અશોકકુમાર રાણા

પાણીનીટાંકી પાસે, દે.બારીઆ

9427035400

૪.

શ્રી દિલી૫ભાઈ માવસીંગભાઈ નાયકા

નાયકવાડા,દે.બારીઆ

9925982188

૫.

શ્રી ગજવિજયસિંહ ઈન્દ્રવિજયસિંહ ચૌહાણ

નહારભુવન,દે.બારીઆ

9879991969

૬.

શ્રીમતી જશોદાબેન અનિલભાઈ બારીઆ

લાલબંગલા,દે.બારીઆ

9427532818

૭.

શ્રીમતી તાહેરાબીબી અસ્‍લમ પીત્તળ

ફાટક ફળીયા,દે.બારીઆ

9638716544

૮.

શ્રી નરેન્દ્રકુમાર શંકરભાઈ ૫ટેલ

રેલ્‍વે ચાલી,દે.બારીઆ

9979643566

૯.

શ્રીમતી મદીનાબેન ઈકબાલ ૫ટેલ

કા૫ડી ૫ટેલ ફળીયા દે.બારીઆ

7874468901

૧૦.

શ્રી અજીતભાઈ કાળુભાઈ રસીદવાળા

ફાટક ફળીયા,દે.બારીઆ

9979188787

૧૧.

શ્રી સતારભાઈ ઇસ્‍માઈલ રહીમવાળા

રસીદવાળા ફળીયા, દે.બારીઆ

9537480172

9925158683

૧ર.

શ્રી અક્ષયકુમાર ચંદનબાબુ જૈન(કલ્‍લુ)

સ્‍ટેશનશેરી,દે.બારીઆ

9427397636

૧૩.

શ્રી રાજેશભાઈ નારણભાઈ મહિડા

રાણીવાવ,દે.બારીઆ

9925982248

૧૪.

શ્રીમતી તુલસીબેન મયુરકાંત બારીઆ  

ગૌરીફળીયા,દે.બારીઆ

8980404242

૧૫.

શ્રી કમલેશકુમાર શંકરભાઈ ૫ટેલ

હાથીખાના,દે.બારીઆ

9879992018

૧૬.

શ્રી ગૌરાંગકુમાર ભાલચંન્દ્ર પંડ્યા

બારી ફળીયુ,દે.બારીઆ

9426273319

૧૭.

શ્રીમતી જહાંઆરા યાસીનખાન ૫ઠાણ

ભેદરવાજા કાદરી ફળીયા, દે.બારીઆ

9725924170

૧૮.

શ્રી હાજીઅબ્‍દુલ રહીમ અબ્‍દુલ કરીમ શેખ

કસ્‍બા ,દે.બારીઆ

9427836999

૧૯.

શ્રી ઝહીરઅલી માસુમઅલી મકરાણી

કસ્‍બા મસ્‍જીદ પાસે, દે.બારીઆ

9427077690

ર૦.

શ્રીમતી લક્ષ્મીબેન નટવરભાઈ ભીલ

ખોટ ફળીયુ,દે.બારીઆ

9426758863

ર૧.

શ્રી બિદુરભાઈ જીવાભાઈ લીંબોચીયા

રાધેગોવિંદરોડ,દે.બારીઆ

8980753666