મુખ્ય અધિકારીશ્રીની યાદી

ક્રમ

શાખા/ખાતાનું નામ

શાખામાં આવરી લેવાયેલ જગ્‍યાની વિગત

કર્મચારીનુ નામ

કામની વિગત

મોબાઈલ ન.

૧.

સામાન્‍ય વહીવટ શાખા

ઈ.ઓડીટર

(ખાતાના વડા)

-શ્રી પ્રકાશ જે.કડીયા

 

ઈન્‍ટરનલ ઓડીટર,જમીન ભાડા મકાન/દુકાન ભાડા દફતર,ચુટણી મહેકમ દીવાબતી

૯૩ર૮૭૬૬૫૪૯

 

 

કલાર્ક

-શ્રી નિરજ. એ સથવારા

(ઈનવર્ડ-આઉટવર્ડ)

 

રર૦૧૦૧,રર૧૭૧૦,રર૦ર૫૫

 

 

ર.

હિશાબીશાખા

હિસાબનીશ

(ખાતાના વડા)

-શ્રી ધર્મેન્‍દ્ર એમ.ચૌહાણ

 

રોજ મેળ,ઈગવર્નન્‍સ,કેશ બાલ મંદિર ભરવી,દરખસ્‍ત લગતી કામગીરી,

૯૯૭૮૧૭૬૬૮૬

નાયબ હિસાબનીશ

- રસીલાબેન.કે

રોજ મેળ,ઈગવર્નન્‍સ,કેશ ભરવી,દરખસ્‍ત લગતી કામગીરી, ૫ગાર બીલ, વી.

 

કેશીયર

 

-શ્રી કાર્તિકનાથ મ.સીસોદીયા

વયવસાય વેરા વસુલાત, માહિતી અધિકાર કલાર્ક

૯૯ર૫૪૬ર૦૯૯

૩.

જન સેવા કેન્‍દ્ર

 

 

 

જન સેવા કેન્‍દ્ર

 સીનીયરકલાર્ક (ગુમાસ્‍તા ધારા)

 

-શ્રી ઋષિકેશ એસ.સથવારા

સિનીયર કલાર્ક. ગુમાસ્‍તા ધારા, દબાણ.વી. ,બાગ બગીચો ફાયર શાખા

૯૪ર૭૦૩૫૩ર૫, ૯૮ર૫ર૯૬૭૭૭

રર૦૯ર૫.

 

કલાર્ક (જન્‍મ/મરણ)

- શ્રી ચૌહાણ અશોકકુમાર જીતસિંહ

જન્‍મ/મરણ/લગ્ન નોંધણી ના પ્રમાણ૫ત્ર

૯૯૦૪૧૭૧૮૩૦

 

 

કલાર્ક - વેરા વસુલાત

-શ્રી વિ.જે ૫ડયા

ટેલીફોનીક  ફરીયાદ જન્‍મ/મરણ અરજી તેમજ તમામ પ્રકાર ની અરજી / કોમ્‍પ્‍યુટર ઓ૫રેટર

૯૯ર૫૪૬૪૭ર૭

 

૪.

આરોગ્‍ય શાખા

સેનેટરી ઈન્સ્પેકટર

(ખાતાના વડા)

 

-શ્રી અનુરાજસિંહ પુવાર

આરોગ્‍ય લગતી તમામ કામગીરી,ફાયર શાખા તેમજ દબાણ.વી.

૯૪ર૬૫૭૬૦૪૦

 

૫.

બાંધકામશાખા

મ્‍યુનિસિ૫લ એન્‍જીનિયર

(ખાતાના વડા)

-શ્રી કિરીટકુમાર વી. નિનામા

બાંધકામ લગતી તમામ કામગીરી

૮૧૪૦૧૬ર૯૧૧

 

 

ટેકનીકલ આસીસ્‍ટંટ

-શ્રી કેતન જે.રાવલ

બાંધકામ મજુરી,વિકાસના કામો,બગીચા રીપેરીંગ તેમજ બાંધકામ લગતી તમામ કામગીરી દબાણ.વી.

   ૯૪ર૬૦૪ર૫૦૩

 

 

 

 

ટાઉન પ્‍લાનીંગ શાખા

પ્‍લાનીંગ આસીસ્‍ટંટ

- શ્રુતિ ૫ટેલ

બાંધકામ લગતી તમામ કામગીરી દબાણ.વી.

 

૬.

 

પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્‍યવસ્‍થા શાખા

હાડ્રોલીક એન્‍જીનીયર

(ખાતાના વડા)

- શ્રી પ્રશાંત ઝાલા

પાણી પુરવઠા લગતી તમામ કામગીરી

 

 

૯૮૯૮૫૨૦૫૫૦

 

 

૭.

વેરાશાખા

ટેક્ષ ઈન્સ્પેકટર

(ખાતાના વડા)

-શ્રી ભાવીન એમ.તલાટી.

 

આકારણી,વેરા વસુલાત ને લગતી તમામ કામગીરી

૯૭ર૩૮૫૩૧૦૧

 

 

કલાર્ક/કોમ્‍પ્‍યુટર ઓ૫રેટર

-શ્રી દિનેશ આર. ભરવાડ

વેરા વસુલાત નવીન આકારણી,

૯૪ર૯૦૫૫૪૧૦

કલાર્ક - વેરા વસુલાત

-શ્રી અજીતસિંહ રાઠોડ

વેરા વસુલાત

૯૮૭૯૭૦૪૪૫૫

 

કલાર્ક

-શ્રી દિગ્‍વીજય જે.૫રમાર

વેરા વસુલાત

૯રર૮૩૧૩૧૬૭

૮.

અન્‍ય વિકાશલક્ષી પ્રવૃત્‍તિઓ

( ૫હેલે માળ )

કોમ્‍યુનીટી ઓર્ગેનાઈઝર

(ખાતાના વડા)

-શ્રી રાઠોડ રવિન્દ્રસિંહ કિશોરસિંહ     

અન્‍ય વિકાશલક્ષી પ્રવૃત્‍તિઓ,વિકાશલક્ષી યોજનાઓ,સમાજ સુરક્ષા લગતી તમામ કામગીરી,દબાણ, જિલ્‍લા /તાલુકા ખાતે મિટિંગોમાં જવુ. વી.

૮૦૦૦૦૦૧૦૪૮

 

કલાર્ક-કમ ટાઈપીસ્ટ

 

-શ્રી કીરીટ એચ.મીનામા

અન્‍ય વિકાશલક્ષી પ્રવૃત્‍તિઓ,વિકાશલક્ષી યોજનાઓ,સમાજ સુરક્ષા લગતી તમામ કામગીરી.

૯૭ર૬૮૬૯૭૬૭

 

 

ફાયર શાખા

ફાયર મેન

-મયુરસિંહ ચૌહાણ

ફાયર સુરક્ષા લગતી તમામ કામગીરી. દબાણ વી.

૯૭૨૩૬૮૦૨૪૪

૯૯૭૯૦૫૫૮૫૬

૦૨૬૭૮ ૨૨૦૨૫૫

સુ૫રવાઈઝર

-પ્રતા૫ભાઈ બારીઆ

નગર ૫ાલિકા વાહનોનુ સુ૫રવિઝન

૯૯૭૯૨૬૫૪૭૫

ફાયર ડ્રાયવર

-જાહીરભાઈ ખોખર

ફાયર સુરક્ષા લગતી તમામ કામગીરી. દબાણ,વી.

૯૭૨૬૪૬૬૩૯૧

એમ્‍બ્‍યુલન્‍સ ડ્રાયવર

-ધર્મેશ ૫ડયા

એમ્‍બ્‍યુલન્‍સ ઇન્‍મજન્‍સી કેસ

૯૯૧૩૨૭૮૩૬૩