કારોબારી

ક્રમ સભ્યશ્રીનું નામ હોદ્દો

શ્રી અક્ષયબાબુ ચંદનબાબુ જૈન

સભ્‍યશ્રી

શ્રી કમલેશકુમાર શંકરભાઈ ૫ટેલ

સભ્‍યશ્રી

શ્રી દિલી૫ભાઈ માવસીંગભાઈ નાયકા

સભ્‍યશ્રી

શ્રી અજીતભાઈ કાળુભાઈ રસીદવાળા

સભ્‍યશ્રી

શ્રી રાજેશભાઈ નારણભાઈ મહીડા

સભ્‍યશ્રી

શ્રીમતી તુલસીબેન એમ.બારીઆ

સભ્‍યશ્રી

શ્રીમતી મદીનાબેન ઈકબાલ ૫ટેલ

સભ્‍યશ્રી

શ્રીમતી જશોદાબેન અનીલભાઈ બારીઆ

સભ્‍યશ્રી

શ્રી બિદુરભાઈ જીવાભાઈ લીંબોચીયા

સભ્‍યશ્રી

૧૦

શ્રીમતી શારદાબેન અશોકભાઈ રાણા

સભ્‍યશ્રી