શિક્ષણ

ક્રમ સભ્યશ્રીનું નામ હોદ્દો

શ્રીમતી મદીનાબેન ઈકબાલ ૫ટેલ

સભ્‍યશ્રી

શ્રીમતી જશોદાબેન અનીલભાઈ બારીઆ

સભ્‍યશ્રી

શ્રી અક્ષયબાબુ ચંદનબાબુ જૈન

સભ્‍યશ્રી

શ્રી ગૌરાંગકુમાર ભાલચન્દ્ર પંડ્યા

સભ્‍યશ્રી

શ્રી દિલી૫ભાઈ માવસીંગભાઈ નાયકા સભ્‍યશ્રી