સફાઈ

ક્રમ સભ્યશ્રીનું નામ હોદ્દો

શ્રી બિદુરભાઈ જીવાભાઈ લીંબોચીયા

સભ્‍યશ્રી

શ્રીમતી શારદાબેન અશોકકુમાર રાણા

સભ્‍યશ્રી

શ્રીમતી લક્ષ્મીબેન નટવરભાઈ ભીલ

સભ્‍યશ્રી

શ્રીમતી મદીનાબેન ઈકબાલ ૫ટેલ

સભ્‍યશ્રી

શ્રીમતી તુલસીબેન મયુરકાંત બારીઆ

સભ્‍યશ્રી