દીવાબત્તી

ક્રમ સભ્યશ્રીનું નામ હોદ્દો

 ૧

શ્રી દિલી૫ભાઈ માવસીંગભાઈ નાયકા

સભ્‍યશ્રી

શ્રીમતી લક્ષ્મીબેન નટવરભાઈ ભીલ

સભ્‍યશ્રી

 ૩

શ્રીમતી શારદાબેન અશોકકુમાર રાણા

સભ્‍યશ્રી

શ્રી અજીતભાઈ કાળુભાઈ રસીદવાળા

સભ્‍યશ્રી

શ્રી અક્ષયબાબુ ચંદનબાબુ જૈન સભ્‍યશ્રી