ફાયર

ક્રમ સભ્યશ્રીનું નામ હોદ્દો

શ્રીમતી લક્ષ્મીમીબેન નટવરભાઈ ભીલ

સભ્‍યશ્રી

શ્રી અજીતભાઈ કાળુભાઈ રસીદવાળા

સભ્‍યશ્રી

શ્રી સત્તારભાઈ ઈસ્‍માઈલ રહીમાવાળા

સભ્‍યશ્રી

શ્રી ગૌરાંગકુમાર ભાલચન્દ્ર પંડ્યા

સભ્‍યશ્રી

શ્રી રાજેશભાઈ નારણભાઈ મહીડા

સભ્‍યશ્રી